Privacy verklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Privacy verklaring in het kader van de AVG

Persoonsgegevens - doel van verwerking

Wij gebruiken de contactgegevens alleen om met je in contact te treden en om met je te kunnen communiceren over de dienstverlening. De gegevens die wij verzamelen zijn e-mailadres en telefoonnummer om contact te kunnen houden tijdens een coachingstraject. NAW gegevens worden gebruikt om bestelde artikelen te kunnen versturen en/of om facturen aan te kunnen maken. Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief wordt het e-mailadres alleen gebruikt voor het toesturen van de digitale nieuwsbrief met tips.

De persoonlijke contactgegevens worden enkel en alleen voor dit doel gebruikt en worden niet gedeeld met derden.

Verwerken persoonsgegevens

Indien je besluit een programma / begeleidingstraject te volgen, dan kunnen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan alleen contactgegevens. Wij gebruiken deze extra gegevens alleen tot het beter af kunnen stemmen van het lifestyle traiings - leefstijlcoachingstraject. De gegevens worden zonder jouw toestemming niet met derden gedeeld.
 

Jouw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw Lifestyle trainer – Leefstijlcoach, een dossier aanleg. Jouw dossier bevat aantekeningen over je leefstijl en gegevens over het meten & wegen en het begeleidingstraject.

Wij doen ons best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke gegevens,
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als jouw Lifestyle trainer – Leefstijlcoach heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.
Ik houd me aan een geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als het programma / traject is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Privacy op de factuur

Op de factuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

  • Je naam, adres en woonplaats
  • de datum van de sessie
  • een korte omschrijving van het programma / begeleidingstraject
  • de kosten van het consult

Beveiliging

We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig bij ons zijn. Wij maken gebruik van derden voor het versturen van de nieuwsbrief (Mailchimp) en voor het hosten van onze website (Site4ondernemers). Voor de financiële afwikkeling hebben wij de bijstand van een boekhouder. Al deze partijen dragen de zorg voor het beveiligen van jouw gegevens. Verder zijn onze websites en computer beschermd met adequate middelen zoals een SSL verbinding en goede beveiligingssoftware.

Zonder jouw toestemming delen wij jouw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.
We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst de factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt of na afronding van een traject, dan worden de persoonlijke contactgegevens uiterlijk 6 maanden na ontvangst verwijderd.

Persoonsgegevens voor het versturen van de nieuwsbrief worden bewaard totdat je aangeeft deze informatie niet meer te willen ontvangen. Je kunt je te allen tijde direct uitschrijven voor de nieuwsbrief via de link onderaan elke e-mail.

Communicatie

Indien je een e-mail naar ons stuurt, is het mogelijk dat we deze bewaren. We zullen aan het begin van een traject vragen bij een intake wat vragenlijsten in te vullen om een inventarisatie te kunnen maken en vast te stellen wat je hulpvraag is en het doel dat je met het traject wilt bereiken. Deze worden enkel gebruikt om een passende begeleiding op te stellen en worden opgeslagen in je digitale dossier. Papieren gegevens zullen na afronding van het traject vernietigd worden. De digitale gegevens worden opgeslagen volgens gestelde bewaartermijnen.

Rechten betrokkene

Wij respecteren jouw privacy rechten en zullen er aan meewerken dat je de in de AVG aan jou toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Als je van jouw rechten gebruik wilt maken kun je hierover contact met ons opnemen.

Contact opnemen

Wij zullen regelmatig controleren of deze privacyverklaring nog up-to-date is en de noodzakelijke wijzigingen zullen dan opgenomen worden in de online versie op de website www.geraldineschoonderbeek.nl.

Mochten er vragen zijn, dan kun je met ons contact opnemen
Geraldine Schoonderbeek, Donklaan 46, 2254 AD, Voorschoten, KvK nummer 28100818.
info@geraldineschoonderbeek.nl.